Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

O projektu

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala doprinosi jačanju ekonomske i socijalne kohezije, potiče zapošljavanje, socijalnu uključenost, obrazovanje i usavršavanje, te jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje.

Elektrotehnički fakultet Osijek je javna znanstveno – nastavna ustanova koja zajedno s projektnim partnerima Centrom za poduzetništvo Osijek, Građevinskim fakultetom Osijek, I. gimnazijom Osijek i III. gimnazijom Osijek provedbom projekta „Jačanje položaja žena na tržištu rada“ planira ostvariti napredak u usmjeravanju žena prema tehničkim zanimanjima i smanjenju nezaposlenosti žena u Osječko-baranjskoj županiji.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 192.264,87 €, od čega je 136.433,48 € financirano iz Europske unije.

U sklopu projekta organizirat će se četiri vrste tehničkih radionica za gimnazijalke, te dvije vrste menadžerskih i poduzetničkih radionica za studenice tehničkih fakulteta, diplomirane inženjerke i magistre inženjerke s manje od sedam godina radnog iskustva.

Misija projekta je povećanje udjela žena u tehničkim strukama, poboljšanje njihovih kompetencija, te povećanje svijesti o mogućnostima samozapošljavanja.Ciljevi projekta

Opći cilj projekta:

Povećati stopu zapošljavanja žena u Osječko-baranjskoj županiji.

Specifični cilj projekta:

Povećanje udjela žena u tehničkim strukama, poboljšanje njihovih kompetencija kako bi se ostvario lakši ulazak na tržište rada, te povećanje svijesti o mogućnostima samozapošljavanja.

Ciljne skupine projekta:

Izravni korisnici projekta su djevojke u I. gimnaziji i III. gimnaziji u Osijeku, studentice sveučilišnih diplomskih studija na Građevinskom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, te diplomirane inženjerke i magistre inženjerke (nezaposlene i s manje od sedam godina radnog iskustva). Neizravni korisnici projekta su obitelji, poslodavci, gimnazije u Osijeku, Centar za poduzetništvo, lokalna zajednica, Osječko-Baranjska županija, hrvatski obrazovni sustav, te hrvatsko gospodarstvo.

Trajanje provedbe projekta:

Ukupno trajanje projekta je 20 mjeseci. Projekt je započeo s provedbom 1. studenog 2013. godine, a završava 30. lipnja 2015. godine.

Nositelj projekta je Elektrotehnički fakultet Osijek, a projektni partneri su Centar za poduzetništvo, I. gimnazija Osijek, III. gimnazija Osijek i Građevinski fakultet Osijek.Aktivnosti

Motivacija i odabir polaznica

Debate, motivacijska predavanja i posjete Elektrotehničkom fakultetu i Građevinskom fakultetu za učenice drugog, trećeg i četvrtog razreda I. i III. gimnazije, te debate i motivacijska predavanja za studentice završne godine diplomskog studija, diplomirane inženjerke i magistrice inženjerke Elektrotehničkog i Građevinskog fakulteta organizirat će se s ciljem motivacije ciljanih skupina za sudjelovanje na tehničkim, odnosno menadžerskim i poduzetničkim radionicama.

Organizacija okruglog stola

Na okruglom stolu koji će okupiti relevante dionike u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju u Osječko-baranjskoj županiji razgovarat će se o razlozima slabog interesa gimnazijalki za upis na tehničke fakultete. Na okruglom stolu će se predstaviti i rezultati istraživanja o kvaliteti laboratorijske opreme u osnovnim i srednjim školama, motivaciji nastavnika za provođenje laboratorijskih vježbi te stavu učenica o inženjerskim zanimanjima.

Tehničke radionica za srednjoškolke

Kako bi se srednjoškolkama omogućilo stjecanje iskustva rada u laboratorijima, kao i stjecanje praktičnih tehničkih vještina za svakodnevni život organizirat će se četiri vrste tehničkih radionica: Osnovne tehničke vještine, Osnove elektronike, Komunikacije i multimedija, te Simulacija rada u ispitnom laboratoriju.

Menadžerske i poduzetničke radionice za studentice i inženjerke

Studenticama, diplomiranim inženjerkama i magisticama inženjerkama kroz dvije vrste radionica omogućit će se stjecanje poduzetničkih i menadžerskih znanja i vještin

Web platforma za e-učenje

Za potrebe projekta razvit će se web platfoma za e-učenje na koju će se postavljati edukacijski materijali relevantni za tehničke, menadžerske i poduzetničke radionice.

Promidžba projekta

Vidljivost projekta osigurava se kroz promidžbene aktivnosti (uvodna i završna konferencija, promidžbeni materijali za motivacijska predavanja, objavljivanje rezultata na web stranici projekta, informiranje o događanjima na Facebook stranici, e-learning platforma).

Metode provođenja projekta

Metode koje će se koristiti za provedbu projekta temelje se na dugogodišnjem iskustvu podnositelja zahtjeva u području visokog obrazovanja, kao i dugotrajno iskustvo projektnih partnera, tj. I i III gimnazije u području srednjoškolskog obrazovanja. Nadalje, Centar za poduzetništvo u Osijeku ima iskustva u postavljanju poslovnog okruženja u kojem novi poduzetnici dobivaju adekvatne uvjete za razvoj, poslovno savjetovanje i obrazovne usluge. Glavni cilj ovog projekta je upravo obrazovanje ciljanih skupina. Polaznici tehničkih radionica obrazovat će se kroz praktične vježbe. Također će na korištenje imati on-line sustav za učenje kao dodatak klasičnom pristupu obrazovanja. Takav način učenja se pokazao kao vrlo uspješan budući da povećava interes polaznika i poboljšava cjelokupno iskustvo učenja. Tijekom cijelog vremena trajanja projekta polaznici radionica će imati mogućnost dodatnog savjetovanja na individualnoj osnovi. Promocija projekta će se provoditi kako bi se šira javnost informirala o projektnim aktivnostima, te kako bi se informirale ciljne skupine o prednostima koje projekt nudi. Za kupovinu opreme i usluga koje će biti kupljene tijekom provedbe projekta provodit će se javna nabava kako bi se postigla najekonomičnija cijena. Za cijelo vrijeme trajanja projekta provodit će se istraživanja i analitički rad kako bi se osiguralo da projektni tim dobiva sve relevantne informacije, te da na vrijeme dobiva informacije o trenutnoj situaciji na tržištu rada vezano uz nabavu radova, opreme, usluga i nove tehnologije.

Prednosti projekta

Projekt „Jačanje pozicije žena na tržištu rada” promiče ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti zapošljavanja u tradicionalno ne-ženskim zanimanjima (tehničkim znanostima). Također, ona potiče inovativnost i ima za cilj smanjenje stručne segregacije, te na inovativan način promiče zapošljavanje mladih djevojaka u tehničkim zanimanjima. Prema Zakonu o ravnopravnosti iz 2010. godine, zaštićena obilježja ovog projekta odnose se na projektni tim. U projektnom timu su: žene inženjeri, mlade žene inženjeri, žene s djecom, žene koje su došle s porodiljnog dopusta. Ovaj projekt je usmjeren na studentice bez iskustva i općenito žene. U budućnosti, u fazama implementacije i održivosti projekta, se planira uključiti još žena i novo diplomiranih studentica bez radnog iskustva. Ovim se projektom također promiče da plaća muškaraca i žena koji rade slične poslove bude će slična ili čak ista. Također, ovaj projekt promiče ekološki prihvatljiva rješenja, te tako članovi projektnog tima već komuniciraju elektroničkim putem, a pisma i dokumente ispisuju samo ako je to stvarno potrebno. Takav pristup će se nastaviti tijekom provedbe projekta i faze održivosti.

Za više informacija o projektu:

E-mail adresa projekta: ipa_swp@etfos.hr

Za više informacija o EU fondovima:

Web-stranica Europskih strukturnih i investicijskih fondova: http://www.strukturnifondovi.hr/

Web-stranica Europskih socijalnih fondova: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=hr

Web-stranica Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala: www.ljudskipotencijali.hr

Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.